Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 25.06.2007 г. в ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" към Министерство на труда и социалната политика се проведе среща. Тя се ръководеше от инж. Живко Аспарухов - Директор на дирекция "ЗБУТ". На срещата присъстваха началници на отдели в ИА "ГИТ", проф. д-р Илия Ценев (управител на Фондация "Качество 21-ви век"), д-р инж. Георги Попов (Американска асоциация за индустриална хигиена - AIHA и отговарящ за работата на асоциацията в България), д-р инж. Цветан Попов (Фондация "Качество 21-ви век" и отговарящ за работата с AIHA).

По време на срещата двете неправителствени организации се презентираха пред ИА "ГИТ". Те отправиха покана за включване в работата на семинар на тема "Прилагане на националните стандарти по оценка на риска при работа", който се организира съвместно с БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Семинарът се посвещава на 100-годишнината от създаване на инспекция по труда в България.