Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Консултантски екип от фондация "Качество 21-ви бек" ефективно подпомогна "Лабтест 2000" ООД - гр. София за акредитация от ИА БСА на пътноизпитвателната строителна лаборатория. Издаденият сертификат е с валидност 4 години.

В периода 06 - 11.06.2016 г. в Созопол се проведе традиционното международно мероприятие "Дни на безразрушителния контрол 2016". Неин организатор е Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Подробности за програмата могат да се видят на http://www.bg-s-ndt.org. Едно от заседанията на 31-вата Международна конференцията "Дефектоскопия 2016" се ръководише от проф. д-р инж. Илия Ценев. Той представи и доклада "Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи", съвместна работа на фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ". Резюмето на доклада може да се види в рубриката "Презентации", а пълният текст - в материалите от конференцията (http://www.bg-s-ndt.org/NDT_conference.html).

На 24.10.2016 г. от страна на Асоциация "Иновативно развитие" се организира кръгла маса. Обсъжданата тема е предложеният проект на Закон за иновациите. Всички участници в обсъждането бяха изпратили своите становища по проекта, в т.ч. и Фондация "Качество 21-ви век" с партньорското участие на "Балканика" АД (становище).

За обосноваване на своето становище Фондация "Качество 21-ви век" чрез проф. д-р инж. Илия Ценев и проф. д-р инж. Петър Динев по време на кръглата маса представи разширена презентация.
Кръглата маса завърши с общо решение на участниците за подпомагане на Асоциация "Иновативно развитие" за внасяне на независим проект на Закон за иновационната дейност, в който да се отразят всички направени бележки и предложения по темата.

 

Във връзка със 130-ата годишнина на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) на проф. Илия Ценев и госпожа Мариана Ширкова са връчени юбилейни грамоти. Наградите са израз на благодарност на двамата управители на фондация "Качество 21-ви век" за тяхната подкрепа за дейността на ФНТС.
За активна лекторска дейност проф. Илия Ценев е удостоен със званието "Почетен член на Съюза на специалистите по качеството в България към ФНТС".