Фондация "Качество 21-ви век"

Книгата "УКАЗАНИЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ISO 9001:2000" е предназначена за широк кръг специалисти, работещи в областта на системи за управление на качеството. Тя ще се разпространява безплатно, тъй като е спонсорирана от дарители на Фондация "Качество 21-ви век".

През последните пет-шест години в публичното пространство активно се говори за проблеми, които се отнасят до средствата за измерване - електромери, топломери, водомери, разходомери, по чиито показания се заплаща потреблението от гражданите и бизнеса. Никой обаче не информира обществото, че съществуват сериозни пропуски в нормативната база, регламентираща тази специфична метрологична дейност и проверката на средствата за измерване. Очевидно е, че метрологичната проверка на тези средства за измерване е от обществен интерес и от съществено значение за множество заинтересовани страни в страната.

Резултатите от изследването са дадени в публикацията "Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване".

Във връзка с констатираните пропуски авторският екип очаква подкрепа и предложения, които да бъдат представени на вниманието на отговорните институции.

В периода 06 - 11.06.2016 г. в Созопол се проведе традиционното международно мероприятие "Дни на безразрушителния контрол 2016". Неин организатор е Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Подробности за програмата могат да се видят на http://www.bg-s-ndt.org. Едно от заседанията на 31-вата Международна конференцията "Дефектоскопия 2016" се ръководише от проф. д-р инж. Илия Ценев. Той представи и доклада "Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи", съвместна работа на фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ". Резюмето на доклада може да се види в рубриката "Презентации", а пълният текст - в материалите от конференцията (http://www.bg-s-ndt.org/NDT_conference.html).

Консултантски екип от фондация "Качество 21-ви бек" ефективно подпомогна "Лабтест 2000" ООД - гр. София за акредитация от ИА БСА на пътноизпитвателната строителна лаборатория. Издаденият сертификат е с валидност 4 години.

На 24.10.2016 г. от страна на Асоциация "Иновативно развитие" се организира кръгла маса. Обсъжданата тема е предложеният проект на Закон за иновациите. Всички участници в обсъждането бяха изпратили своите становища по проекта, в т.ч. и Фондация "Качество 21-ви век" с партньорското участие на "Балканика" АД (становище).

За обосноваване на своето становище Фондация "Качество 21-ви век" чрез проф. д-р инж. Илия Ценев и проф. д-р инж. Петър Динев по време на кръглата маса представи разширена презентация.
Кръглата маса завърши с общо решение на участниците за подпомагане на Асоциация "Иновативно развитие" за внасяне на независим проект на Закон за иновационната дейност, в който да се отразят всички направени бележки и предложения по темата.