Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 25.06.2007 г. в ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" към Министерство на труда и социалната политика се проведе среща. Тя се ръководеше от инж. Живко Аспарухов - Директор на дирекция "ЗБУТ". На срещата присъстваха началници на отдели в ИА "ГИТ", проф. д-р Илия Ценев (управител на Фондация "Качество 21-ви век"), д-р инж. Георги Попов (Американска асоциация за индустриална хигиена - AIHA и отговарящ за работата на асоциацията в България), д-р инж. Цветан Попов (Фондация "Качество 21-ви век" и отговарящ за работата с AIHA).

По време на срещата двете неправителствени организации се презентираха пред ИА "ГИТ". Те отправиха покана за включване в работата на семинар на тема "Прилагане на националните стандарти по оценка на риска при работа", който се организира съвместно с БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Семинарът се посвещава на 100-годишнината от създаване на инспекция по труда в България.

Обявеният за 22.06.2007 г. семинар ще се отложи във времето. За един от организаторите в указаното време се появиха ангажименти. По тази причина се взе общо решение семинарът да се отложи, като тематиката и мястото на провеждане остават непроменени. В следващото съобщение на web-сайта на Фондацията ще се публикува новата дата за провеждане и програмата на семинара.

Книгата "УКАЗАНИЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ISO 9001:2000" е предназначена за широк кръг специалисти, работещи в областта на системи за управление на качеството. Тя ще се разпространява безплатно, тъй като е спонсорирана от дарители на Фондация "Качество 21-ви век".

На 22.06.2007 г. ще се проведе семинар на тема "Прилагане на български и международни стандарти в дейностите по здраве и безопасност при работа". Той се организира от Българския институт за стандартизация, Фондация "Качество 21-ви век" и American Industrial Hygiene Association. Като лектори ще вземат участие представители на организаторите, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - Главна дирекция "Гражданска защита", Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Място на провеждане:
София
ж.к. "Изгрев", ул. "165" 3А
Български институт за стандартизация

Начало на семинара: 10:00 ч. на 22.06.2007 г.

За информация на желаещите да участват:
тел.: 088 898 4798, (02) 944 1806

През последните пет-шест години в публичното пространство активно се говори за проблеми, които се отнасят до средствата за измерване - електромери, топломери, водомери, разходомери, по чиито показания се заплаща потреблението от гражданите и бизнеса. Никой обаче не информира обществото, че съществуват сериозни пропуски в нормативната база, регламентираща тази специфична метрологична дейност и проверката на средствата за измерване. Очевидно е, че метрологичната проверка на тези средства за измерване е от обществен интерес и от съществено значение за множество заинтересовани страни в страната.

Резултатите от изследването са дадени в публикацията "Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване".

Във връзка с констатираните пропуски авторският екип очаква подкрепа и предложения, които да бъдат представени на вниманието на отговорните институции.