Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 22.06.2007 г. ще се проведе семинар на тема "Прилагане на български и международни стандарти в дейностите по здраве и безопасност при работа". Той се организира от Българския институт за стандартизация, Фондация "Качество 21-ви век" и American Industrial Hygiene Association. Като лектори ще вземат участие представители на организаторите, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - Главна дирекция "Гражданска защита", Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Място на провеждане:
София
ж.к. "Изгрев", ул. "165" 3А
Български институт за стандартизация

Начало на семинара: 10:00 ч. на 22.06.2007 г.

За информация на желаещите да участват:
тел.: 088 898 4798, (02) 944 1806

Книгата "УКАЗАНИЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ISO 9001:2000" е предназначена за широк кръг специалисти, работещи в областта на системи за управление на качеството. Тя ще се разпространява безплатно, тъй като е спонсорирана от дарители на Фондация "Качество 21-ви век".

Консултантски екип от фондация "Качество 21-ви бек" ефективно подпомогна "Лабтест 2000" ООД - гр. София за акредитация от ИА БСА на пътноизпитвателната строителна лаборатория. Издаденият сертификат е с валидност 4 години.

През последните пет-шест години в публичното пространство активно се говори за проблеми, които се отнасят до средствата за измерване - електромери, топломери, водомери, разходомери, по чиито показания се заплаща потреблението от гражданите и бизнеса. Никой обаче не информира обществото, че съществуват сериозни пропуски в нормативната база, регламентираща тази специфична метрологична дейност и проверката на средствата за измерване. Очевидно е, че метрологичната проверка на тези средства за измерване е от обществен интерес и от съществено значение за множество заинтересовани страни в страната.

Резултатите от изследването са дадени в публикацията "Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване".

Във връзка с констатираните пропуски авторският екип очаква подкрепа и предложения, които да бъдат представени на вниманието на отговорните институции.

В периода 06 - 11.06.2016 г. в Созопол се проведе традиционното международно мероприятие "Дни на безразрушителния контрол 2016". Неин организатор е Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Подробности за програмата могат да се видят на http://www.bg-s-ndt.org. Едно от заседанията на 31-вата Международна конференцията "Дефектоскопия 2016" се ръководише от проф. д-р инж. Илия Ценев. Той представи и доклада "Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи", съвместна работа на фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ". Резюмето на доклада може да се види в рубриката "Презентации", а пълният текст - в материалите от конференцията (http://www.bg-s-ndt.org/NDT_conference.html).