Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

При презентациите нови моменти са :

1.Здравейте, ако намерите време за темата на задочно-очната форма на обучение, моля прегледайте настоящата ПОКАНА за „ISO 37001 - добри международни практики в борбата с подкупването и корупцията“;

2.Проблеми при провеждане на вътрешни одити в работата на акредитирани органи за контрол;

3.Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи ?

При публикациите нови моменти са :

1.Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 2;

2.Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 1;

3.Как акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017;

4.Стандартите – инструмент за борба с подкупването и други корупционни практики.

От 01.07.2018 започва и новата спонсорска програма за акредитираните лаборатории, които трябва да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017. В програмата са включени следните индивидуални обучения, за лаборатории или единични техни представители:

1.Изисквания на ISO/IEC 17025:2017 и тяхното одитиране по методологията на ISO 19011:2011;

2.Разработка на система за управление по ISO/IEC 17025:2017 с използване на част от документите по ISO/IEC 17025:2005;

3.Оценка на риска в работата на лабораториите, прилагащи ISO/IEC 17025:2017;

4.Оценка неопределеността при измерване и пробовземане с отчитане на посочените стандарти в библиографията на ISO/IEC 17025:2017.

Таксата за един участник за една тема е 200 лева + ДДС, за две теми – 300 лева + ДДС, за три теми – 400 лева + ДДС и за четири теми – 500 лева + ДДС.