| Новини | Новини от AIHA | Контакти         English
За нас
Управление
Съвет на дарителите
Партньори
Дарения
Проекти
Презентации
Публикации
Обучения
Набиране на дарения

• Фондация "Качество 21-ви век" е създадена през 2005 година с учредителен акт като независима организация, спазвайки изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

• Фондацията е доброволна, неправителствена, самоуправляваща се обществена организация на хора с различни интереси и няма политически и религиозен характер.

• Фондацията е независима организация, която не обслужва отделна партия, политическа коалиция или лице, действащи на основание на Закона за политическите партии.

• Фондацията се самоопределя за извършване на дейности в частна полза.

• Фондацията взаимодейства с подобни сдружения в страната и чужбина, с държавни и обществени организации, физически и юридически лица и органи за местно самоуправление.

• Фондацията придобива качеството на юридическо лице с регистрацията си в Софийски градски съд.

• Седалището на Фондацията е гр. София 1505, район "Оборище", а адресът на управление е ул. "“Русалка" №23, партер.

• Разменени документи за сътрудничество между Фондация "Качество 21-ви век" и АIHA (American Industrial Hygiene Association):
- Меморандум за сътрудничество между Фондация "Качество 21-ви век" и Американска асоциация за индустриална хигиена (AIHA), подписан на 29 февруари 2008 год.
- Писмо от AIHA, 31 януари 2017 год.

• Фондация "Качество 21-ви век" получи покана за разработки и внедряване на проекти съвместно с AIHA Mid-America и University of Central Missouri. Вижте писмото-покана.

• Един от управителите на Фондацията, проф. д-р инж. Илия Ценев в качеството си на консултант на AIHA Mid-America за България, е поканен за постоянен преподавател в дистационния семинар с тематика в областта на опазване и безопасност на околната среда. Вие можете да се запознаете с писмото-покана.ISO 10014
Quality management - Guidelines for realizing financial and economic benefits
Управление на качеството - Ръководство за постигане на финансови и икономически ползи

ISO 22514: 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7
Statistical methods in process management - Capability and performance
Статистически методи в управлението на процеса - възможности и изпълнение

ISO 31000
Risk management. Principles and guidelines
Управление на риска. Принципи и насоки

За подпомагане ефикасността и ефективността на бизнеса и на неправителствения сектор Фондация "Качество 21-ви век" съдейства по практическото прилагане на горните стандарти, както и на всички ISO-стандарти по системи за управление. За повече подробности - страници "Публикации" и "Проекти".
www.aiha.org
Списание \

 © Фондация "Качество 21-ви век", 2005 - 2017 г. Всички права запазени.